Lög Félags forstöðumanna ríkisstofnana
Samþykkt á stofnfundi félagsins 27. nóvember 1986

Breytingar á aðalfundum 27. maí 1988, 16.mars 1992, 28. maí 1999 og 11. maí 2010.

1.gr.
Félagið heitir: Félag forstöðumanna ríkisstofnana, skammstafað FFR. Heimili þess og varnarþing er í Reykjavík.

2.gr.
Tilgangur félagsins er:
– að efla kynni félagsmanna
– að stuðla að samstarfi félagsmanna og stofnana eftir því sem við á
– að vinna að sameiginlegum hagsmunamálum félagsmanna almennt, þar með talið kjaramálum þeirra

– að vera tengiliður og samstarfsaðili við stjórnvöld varðandi gagnkvæm málefni félagsmanna og stofnana
– að efla kynningu félagsmanna á stofnunum hvers annars
– að stuðla að fræðslustarfi meðal félagsmanna.

3.gr.
Allir forstöðumenn ríkisstofnana og ríkisfyrirtækja sem fá laun sín ákvörðuð af Kjararáði eru félagsmenn í félaginu nema þeir óski að standa utan þess.

Forstöðumenn samnorrænna eða alþjóðlegra stofnana, sem starfa hér á landi geta orðið félagsmenn enda sé það samþykkt af stjórn félagsins.

4.gr.
Þegar nýr forstöðumaður tekur við starfi sem hann hefur verið skipaður, settur eða ráðinn til skal stjórn félagsins senda honum upplýsingar um félagið, lög þess og starfsemi. Óski nýr forstöðumaður ekki eftir því innan eins mánaðar frá sendingu slíkra upplýsinga að standa utan félagsins er hann talinn fullgildur félagsmaður.

5.gr.
Félagsaðild lýkur þegar félagsmaður lætur af starfi forstöðumanns enda óski hann ekki áframhaldandi aðildar.

Óski fyrrverandi forstöðumaður að vera áfram félagsmaður FFR skal hann senda stjórn félagsins bréf þess efnis og hefur þá full réttindi innan félagsins önnur en kosningarétt og kjörgengi til stjórnar.

Vilji félagsmaður ganga úr félaginu, skal úrsögn hans vera skrifleg og send félagsstjórn.

Félagsmaður missir rétt til aðildar greiði hann ekki félagsgjald, sbr. 7. tl. 9.gr. Stjórn félagsins ákveður tímafresti og önnur ákvæði er varða félagslok af þessum ástæðum.

6.gr.
Stjórn félagsins skipa 5 menn kosnir til eins árs í senn. Formaður skal kosinn sérstaklega en aðrir stjórnarmenn í einu lagi. Stjórnin skiptir sjálf með sér verkum að öðru leyti. Jafnframt skulu kosnir 3 menn í varastjórn sem hafa sömu réttindi og skyldur og aðalmenn í forföllum þeirra. Stjórn félagsins skal annast málefni þess milli aðalfunda og getur hún skipað félagsmenn sér til aðstoðar ef þurfa þykir.

7.gr.
Innan félagsins skal starfa sérstök þriggja manna starfskjaranefnd, kjörin til eins árs í senn. Hlutverk hennar er að gæta almennra kjaratengdra hagsmuna félagsmanna, m.a. annast almenn samskipti við Kjararáð, stjórnvöld og aðra þá aðila sem ákvarða starfskjör félagsmanna. Einn fulltrúi fyrrverandi forstöðumanna skal eiga sæti í starfskjaranefnd.

8.gr.
Kosning stjórnar og starfskjaranefndar fer fram á aðalfundi. Aðalfundur skal auglýstur á tryggilegan hátt með a.m.k. 14 daga fyrirvara. Tillögu um lagabreytingar skal geta í fundarboði.

9.gr.
Aðalfund skal halda fyrir lok maímánaðar ár hvert. Verkefni hans eru:
1. Skýrsla stjórnar um starfsemi síðastliðið starfsár.
2. Lagðir fram endurskoðaðir reikningar félagsins.
3. Lagabreytingar.
4. Stjórnarkjör.

5. Kosning starfskjaranefndar.
6. Kosning tveggja endurskoðenda félagsreikninga og jafnmargra til vara.
7. Ákveða árgjald félagsmanna.
8. Önnur mál.

10.gr.
Stjórnin boðar til almennra félagsfunda þegar þurfa þykir. Skylt er að boða til félagsfundar þegar a.m.k. 20 félagsmenn krefjast þess. Komist félagar ekki á fundi er þeim heimilt að senda áheyrnarfulltrúa í sinn stað.

11.gr.
Reikningsár félagsins skal vera frá 1. maí til 30. apríl.

12.gr.
Lögum þessum má aðeins breyta á aðalfundi, enda hafi tillögur þar að lútandi borist til félagsstjórnar eigi síðar en fjórum vikum áður en aðalfundur er haldinn.
Á aðalfundi er heimilt að gera breytingartillögur við löglega framkomna tillögu til lagabreytinga, enda feli breytingartillögur ekki í sér óskylt efni við upprunalegu tillögurnar. Til þess að lagabreyting nái fram að ganga verður hún að vera samþykkt með 2/3 greiddra atkvæða. Um leið og samþykkt er breyting á lögum þessum skal ákveðið með fundarsamþykkt hvenær breytingin gengur í gildi.

13.gr.
Komi fram tillaga um að leysa félagið upp verður hún eigi tekin til greina nema hún sé studd 1/4 félagsmanna, og skal þá höfð um hana allsherjaratkvæða-greiðsla. Tillaga telst því aðeins samþykkt að hún hljóti 2/3 greiddra atkvæða.

14.gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Ákvæði til bráðabirgða – samþykkt á aðalfundi FFR 11. maí 2010

Fyrrverandi forstöðumenn sem í dag eru félagar í FFR halda félagsaðild sinni nema þeir óski skriflega eftir úrsögn eða greiði ekki félagsgjald, sbr. 3. og 4. mgr. 5. gr. laga félagsins. Um réttindi og skyldur þeirra fer að öðru leyti eftir gildandi lögum félagsins.